ותבהא ךותמ היושע הריצי לכ .ונמז לכ תא םהב עיקשמו םיבר םילספ רצוי פוי
.הביבסל ןמאה ןיב תרושקת לש ךרד איה תונמואש ןימאמ פוי .םינכתלו םירמוחל
.הביבסל ותושיגרו רמוחל ותבהא תא אטבמ אוה ותדובע ךרדב
.המיאתמ תיעבט הביבסב בלתשהל בייח לספו לספ לכש ןימאמ פוי
.ויתויושיגר תא םיאטבמה םילספ לש תואמגוד המכ םכינפל

גובה 1.5 מטר
נמכר
גובה 1.7 מטר
2004 תנש - טיע
2002 תנש - גרוב יפיפ
2002 תנש - תוינק
גובה 1.2 מטר
גובה 1.3 מטר
לא למכירה
2004 תנש - יח תניפ
2004 תנש - ןאימד באה
2000 תנש - ףוטה שיא