.תכתמ תואטורגב שומיש י"ע רקיעב תימניד תונמואב קסוע פוי
.יוקיחל ןתינ אל ונונגס .ידוחיי אוה לספ לכו רומוהו םייח יאלמ םילספה
.הדלפלו לזרבל תוישונא סינכהל ותלוכי י"ע םיניפואמ וילספ
.ןלוג םורמ ץוביקב היינשהו לטנב רהב תחא .ןלוגה תמרב עבק תוכורעת יתשב םיבצומ םילספה

גובה 0.5 מטר
גובה 1 מטר
גובה 0.4 מטר
2003 תנש - ףפועתמ
2002 תנש - האלמה סוכה
2000 תנש - הלמנ
גובה 0.4 מטר
גובה 1.6 מטר
גובה 0.9 מטר
2003 תנש - חכ
2001 תנש - יוליב
2004 תנש - ןנג
גובה 2.2 מטר
גובה 1.2 מטר
לא למכירה
2004 תנש - לקמ ןודא
2004 תנש - ףרט רופיצ
2000 תנש - תשק