,ןלוג םורמ ץוביק רבח גנוי הד פוי
.1973 תנשב ץראל הלע ,דנלוה דילי
תמרב םירופיכה םוי תמחלמ תא הווח
.תלזבה תמדאל רושק אוה זאמו .ןלוגה
בעבודה במסגריה
.ויתוריציל ישאר הארשה רוקמ התוויה דימת ןלוגה תמר
.לוסיפו רויצ ,הביתכ :םירושימ המכב תואטבתמ ויתוריצי
.לוסיפה תא ףידעמ אוה פוי לש ויתונורשיכ לכמ
.תופיה ויתודובעמ ןטק ץבקמ ואצמת הז רתאב
בעבודה במסגריה
,הריכמל םיעצומ םילספה לכ
.םייטרפה ויפסואכ םינמוסמ םקלח