םייעוצקמ בשחמ יתוריש
תונימא תורבחמ םיבשחמ תיינקו ץועיי
הנכותו הרמוח תנקתהו הכרדה
טנרטניאב םירתא תביתכו הידמיטלומ תוגצמ תנכה
םינוש םיכרצל םיטרס תכירעו םיילטיגיד םימוליצ
ןתקוזחתו תונטק תותשר תמקה
. . .דועו (םייטנרטניא רקיעב) םינוש םיטקייורפ תנכה

םיבשחוממ םייקסיעו םייכוניח םיטקייורפבו םיבשחמב ןויסנ תונש 23

ןאכ ץחל - רשק תריציל

12436 - ןלוגה ןופצ .נ.ד ןלוג םורמ ץוביק
04-6960152 050-3201152