העדוהה טסקט
 

:לא חולשל
:ינורטקלא ראוד     :םש

:תאמ
:ינורטקלא ראוד     :םש